10 najčastejších otázok pri reklamáciách

1.Aká je dĺžka záručnej lehoty?

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka, záručná lehota je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Uvedené platí v prípade, že v pozícii kupujúceho sa nachádza konečný spotrebiteľ, nepodnikateľ, a nie podnikateľský subjekt, ktorý nakupuje tovar na výkon svojho podnikania.                         

Obchodný vzťah dvoch podnikateľských subjektov je upravený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. vzájomnej dohody, ktoré upravujú aj dĺžku a rozsah záruky na zakúpené tovary, prípadné uplatňovanie zodpovednosti za vady – reklamácia, uplatňovanie náhrady škody vzniknutej v dôsledku výskytu vady zakúpeného tovaru a pod.

2.Aké údaje musí obsahovať doklad o kúpe?

Podľa § 16 zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:
  • obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby,
  • adresa prevádzkarne,
  • dátum predaja,
  • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
  • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil

3.Ako postupovať pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie?

Podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, t.j. právny nárok na zrušenie kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo na výmenu tovaru.

Uplatnenie práva vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa a z § 623 ods.1 Občianskeho zákonníka. Svojho práva sa môže spotrebiteľ domáhať u predávajúceho preukázateľným spôsobom napr. doporučenou poštou. Lehotu na vrátenie kúpnej ceny určuje spotrebiteľ.

Vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je občiansko-právny. Za predpokladu, že predávajúci ani po takomto preukázateľnom vyzvaní sumu nevráti, o nároku môže v ďalšom rozhodnúť iba súd.

Právomoci Slovenskej obchodnej spoločnosti v reklamačnom konaní upravuje § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ako je vyššie uvedené, predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pre nedodržanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. K podaniu je nevyhnutné priložiť kópie dokladov (doklad o zaplatení ceny za výrobok, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.). Bez predloženia relevantných dokladov nie je možné vykonať kontrolu u predávajúceho.

4.Ako sa počítajú dni na reklamáciu?

 V súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní, bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Podľa § 2 písm. m) tohto zákona, vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

5.Čo mám robiť, keď predajňa kde som kupoval tovar je zrušená?

Podľa § 15 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môžu spotrebitelia uplatniť svoju reklamáciu a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

6.Internetový predávajúci mi dodal tovar iný, ako bol objednaný.

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom o elektronickom obchode v platnom znení.

Naviac na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Ak predávajúci doručí spotrebiteľovi omylom iný, ako objednaný tovar, spotrebiteľ má nárok na jeho vrátenie v rámci zákonnej lehoty 7 pracovných dní a súčasne môže žiadať o refundáciu nákladov na vrátenie tovaru.

7.Je rozdiel pri nákupe cez internet na burze/bazáre/aukcii/sociálnej sieti a v internetovom obchode?

Uvedené nákupy upravujú rozdielne právne predpisy.

Nákup od občana cez internet na burze/bazáre/aukcii, alebo na sociálnej sieti, teda medzi fyzickými osobami upravujú všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve (ustanovenie § 588 a nasl. OZ), ktoré určujú podmienky vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy, odovzdanie predmetu kúpy, zaplatenie kúpnej ceny, ako aj právo odstúpenia od kúpnej zmluvy (ustanovenie § 597 OZ).

Ak si občan zakúpi výrobok od občana cez internet na burze/bazáre/aukcii, alebo na sociálnej sieti, uvedený vzťah je občiansko – právny. SOI nemá právomoc vstupovať a ani rozhodovať v prípadných sporoch medzi fyzickými osobami, o ktorých rozhoduje príslušný súd.

Nákup u podnikateľa v internetovom obchode, na takýto predaj sa vzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona.

Podnikateľ porušuje zákon, ak vrátený tovar v zákonnej lehote neprevezme, alebo nevráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

8.Kontroluje SOI vybavovanie reklamácie tovarov zakúpených podnikateľom na podnikanie?

Vzťahy dvoch podnikateľských subjektov sú riešené v ustanoveniach Obchodného zákonníka a nespadajú do kompetencie SOI. Pôsobnosť SOI je vo výkone kontroly na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

9.Má právo žiadať spotrebiteľ od predávajúceho náhradný tovar počas reklamácie?

Ustanovenie žiadneho zákona neukladá povinnosť predávajúcemu poskytnúť náhradný tovar spotrebiteľovi, počas doby vybavenia reklamácie.

10.Pri kúpe v internetovom obchode som v zásielke s tovarom neobdržal záručný list.

V zmysle § 620 ods. 4 OZ je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list) na žiadosť kupujúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Dozor nad ustanoveniami OZ nepatrí do kompetencie SOI. Podľa § 16 zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:

  • obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby,
  • adresa prevádzkarne,
  • dátum predaja,
  • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
  • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

V zmysle vyššie uvedeného ak predávajúci v internetovom obchode spolu s tovarom nezašle potvrdený záručný list, ale tento potvrdí až následne, na požiadanie kupujúceho, nekoná v rozpore s platnou legislatívou.

 

Zdroj: SOI

 

Späť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt