Ako postupovať pri uplatňovaní reklamácie

Uplatniť reklamáciu treba bezodkladne v záručnej lehote u predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné vzhľadom na charakter výrobku, odovzdať reklamovaný tovar pracovníkovi poverenému vybavovať reklamácie.

 • ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, požadovať odstránenie chyby na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie
 • pri uplatnení reklamácie treba predložiť doklad o kúpe alebo záručný list v prípade, že bol vydaný
 • ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže ju predávajúci vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci
 • odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Táto osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste, prípadne v reklamačnom poriadku.
 • ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá ju vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba)
 • ak bude odborný posudok vydaný v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady
 • predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie
 • ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. elektronickou poštou, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie
 • potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať jej uplatnenie iným spôsobom
 • písomný doklad o vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 • pri kúpe vecí, ktoré sú určené na to, aby sa používali po dlhšiu dobu (rôzne technické zariadenia a prístroje, nábytok, kožuchy, bytové zariadenia a doplnky, exkluzívne spoločenské oblečenie, značkové športové potreby…), odporúčame žiadať záručný list a starostlivo ho uschovať.
 • spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil chybu
 • spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať
 • opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Nejde o chybu, ak z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia ako záručná lehota a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej lehoty.

Zdroj: SOI, Autor: pravda.skSpäť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt