Čo by ste mali vedieť o reklamáciach

- Elektrospotrebiče môžete reklamovať do dvoch rokov, na opravy sa vzťahuje 3-mesačná záručná lehota, 12-mesačná na predaj už použitých. Predávajúci môže poskytnúť aj dlhšiu záručnú lehotu.
- Záručný list má obsahovať: obchodné meno alebo názov predávajúceho; sídlo alebo miesto podnikania; obsah záruky, jej rozsah a podmienky; dĺžku záručnej lehoty; údaje potrebné na uplatnenie záruky. 
- Máte právo na bezchybný tovar počas celej záručnej lehoty.
- Za chyby v záručnej lehote zodpovedá predávajúci, aj keď ich nespôsobil.
- Ak je na výrobku, jeho obale alebo v návode vyznačená lehota na použitie, záručná lehota neskončí pred uplynutím tejto lehoty a počíta sa od prevzatia výrobku. 
- Záruka sa nevzťahuje na chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
- Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná lehota začína plynúť od prevzatia nového výrobku. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
- Chyby, ktoré zbadáte po kúpe, treba riešiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty.
- Neužívajte chybnú vec.
- Po záručnej lehote právo na reklamáciu zanikne.

Občiansky zákonník rozlišuje:
- Odstrániteľnú chybu, kedy má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená – o spôsobe rozhoduje predávajúci, povinný je tak urobiť bezodkladne. Namiesto opravy môžete žiadať výmenu chybného spotrebiča za bezchybný. Predávajúci môže vždy namiesto opravy vymeniť chybnú vec za bezchybnú. 
- Ak je chyba neodstrániteľná, v takom prípade máte právo na výmenu spotrebiča alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Na výmenu výrobku alebo odstúpenie od zmluvy máte právo aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne počas záručnej lehoty tretíkrát.
- Pri chybách, ktoré sa odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci – napríklad ak je chladnička funkčná, ale je poškriabaná, máte právo na primeranú zľavu z ceny, jej výška závisí od dohody s predávajúcim.
- Na primeranú zľavu z ceny máte nárok, ak dodatočne vyjde najavo chyba, na ktorú vás predávajúci neupozornil, môžete od zmluvy aj odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy máte, ak vás predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne chyby a neskôr sa ukáže opak.
- Pri reklamácii je poverený zamestnanec povinný poučiť vás o právach. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní, inak máte právo od zmluvy odstúpiť alebo na výmenu výrobku za nový.
- Vybavením reklamácie je: odovzdanie opraveného výrobku; výmena výrobku; vrátenie kúpnej ceny; vyplatenie primeranej zľavy; písomná výzva na prevzatie plnenia; odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Postup pri uplatňovaní reklamácií
1. V záručnej lehote predávajúcemu odovzdať reklamovaný tovar.
2. Ak výrobok nie je možné doručiť predávajúcemu alebo do servisného strediska, požadujte odstránenie chyby doma alebo dohodnite sa o spôsobe prepravy výrobku. Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov.
3. Nezabudnite na doklad o kúpe alebo záručný list, ak bol vydaný – predkladá sa pri reklamácii.
4. Reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy predávajúci nemôže bez odborného posudku zamietnuť; bez ohľadu na výsledok znáša aj všetky náklady. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko autorizovaného servisu.
5. Pri reklamácii po 12 mesiacoch, ktorú predávajúci zamietol, je potrebné uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak posudok bude vo váš prospech, môžete reklamáciu uplatniť znova a predávajúci ju už zamietnuť nemôže.
6. Pri reklamácii si pýtajte potvrdenie, predávajúci vám ho musí vydať ihneď.
7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Zdroj: ozene.sk

Späť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt