Seriál praktických rád - Všetko o reklamáciach

Každý spotrebiteľ má právo na

 • výrobky a služby v bežnej kvalite,
 • uplatnenie reklamácie,
 • náhradu škody,
 • vzdelávanie,
 • informácie,
 • ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na
 • podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Praktická rada: Právo na náhradu škody spotrebiteľa, ako jedno z jeho základných práv, sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka (každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti) a spotrebiteľ by pri uplatňovaní tohto nároku musel preukázať, že škoda mu bola spôsobená pri používaní určitého výrobku alebo pri poskytovaní služby (príčinnú súvislosť).

Právam spotrebiteľa korešpondujú povinnosti predávajúceho:

 • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
 • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
 • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
 • správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
 • zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
 • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
 • predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
 • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
 • poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi ním a spotrebiteľom pri vybavovaní cezhraničnej reklamácie.

Predávajúci taktiež nesmie spotrebiteľovi

 • ukladať povinnosť bez právneho dôvodu,
 • upierať práva uvedené hore.

Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb. Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoráje v jeho prevádzkových možnostiach. Predávajúci taktiež nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby (ďalej len "viazanie predaja"). To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov (napríklad prípad kúpy strelných zbraní). Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak

 • predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
 • viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov alebo poskytovania služieb.

 Praktická rada: Uvedené skutočnosti je predávajúci, na výzvu orgánu dozoru, povinný tomuto preukázať.

Ak na riadne užívanie výrobku (služby) je potrebné užívanie iného výrobku (služby) a tieto výrobky (služby) nadobudol spotrebiteľ spoločne u toho istého predávajúceho a spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe jedného z týchto výrobkov (služieb), vzniká mu aj právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe druhého výrobku (služby), ktorých riadne užívanie je tým znemožnené.

Praktická rada: V ktorých prípadoch môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť je uvedené v ďalšom texte.

 Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, dokedy sú rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania spotrebiteľovi.

Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.

ZDROJ:Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky

Späť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt