ZÁKON o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 §16

(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

(2) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste; to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.

(3) V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.Pri skupinových zájazdoch musí predávajúci zabezpečiť nepretržitú prítomnosť povereného pracovníka oprávneného vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu.

(4) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný,ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.

(5) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu platnenia reklamácie.

(7) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru nanazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údajeo dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

(8) Povinnosti uvedené v odseku 4 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.

Späť do blogu
tg
03.05.2012
372/1990 je zakon o priestupkoch. a vami citovany §16 sa vobec nezhoduje so znenim §16 zakona o ochrane spotrebitela, ktory ma cislo 250/2007. opravte si to.

reklamaciesk
03.05.2012
Dakujeme za upozornenie tuto chybicku sme opravili.

Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt